[Tbooks] Tuyển Tập Doremon (Truyện ngắn, Truyện dài, Truyện màu, Đôrêmon Plus , Đôrêmon Điện Ảnh)

 

Bộ Đôremon Bao gồm:

  • Truyện ngắn 45 Tập
  • Truyện dài 12 tập
  • Truyện màu 6 tập
  • Đôrêmon Plus 6 Tập
  • Đôrêmon Điện Ảnh 3 tập

 

Truyện ngắn PDF Original
by vOz
PDF Lite
by vOz
MOBI AZW3
Tập 1 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 2 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 3 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 4 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 5 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 6 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 7 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 8 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 9 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 10 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 11 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 12 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 13 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 14 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 15 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 16 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 17 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 18 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 19 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 20 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 21 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 22 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 23 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 24 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 25 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 26 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 27 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 28 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 29 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 30 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 31 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 32 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 33 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 34 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 35 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 36 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 37 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 38 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 39 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 40 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 41 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 42 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 43 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 44 Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 45 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Truyện dài PDF Original
by vOz
PDF Lite
by vOz
MOBI AZW3
Tập 1 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 2 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 3 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 4 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 5 Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 6 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 7 Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 8 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 9 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 11 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 13 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 16 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 17 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 20 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Truyện màu PDF Original
by vOz
PDF Lite
by vOz
MOBI AZW3
Tập 1 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 2 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 3 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 4 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 5 Fshare Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 6 Google Drive Fshare Google Drive Google Drive Google Drive

Đôrêmon Plus

Tập 1 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 2 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 3 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 4 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 5 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Tập 6 Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive

“Đôrêmon Điện Ảnh”

Tây Du Ký Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Đôrêmini Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive
Đôrêmi Google Drive Google Drive Google Drive Google Drive

 

Link Dự Phòng Tbooks Cloud

Truyện ngắn 45 Tập

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Color%20DoremonVoz%20Vol.01%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Color%20DoremonVoz%20Vol.02%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Color%20DoremonVoz%20Vol.03%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Color%20DoremonVoz%20Vol.04%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Color%20DoremonVoz%20Vol.05%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Color%20DoremonVoz%20Vol.06%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoreminiVoz%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20-%20Thu%20Doremi%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Plus%201%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Plus%203%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Plus%20Vol.02%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Plus%20Vol.04%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Plus%20Vol.05%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Plus%20Vol.06%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Tay%20du%20ky%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.01%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.02%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.03%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.04%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.05%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.06%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.07%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.08%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.09%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.10%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.11%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.12%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.13%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.14%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.15%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.16%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.17%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.18%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.19%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.20%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.21%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.22%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.23%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.24%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.25%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.26%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.27%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.28%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.29%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.30%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.31%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.32%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.33%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.34%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.35%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.36%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.37%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.38%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.39%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.40%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.41%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.42%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.43%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.44%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/DoremonVoz%20Vol.45%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3

Doremon Truyen Dài 

https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.01%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.02%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.03%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.04%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.05%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.06%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.07%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.08%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.09%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.10%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.11%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.12%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.13%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.14%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.15%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.17%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.19%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.20%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.21%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.22%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.23%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3
https://up.nhuttruong.com/file/nhuttruongcom/truyen-tranh/doremon/Long%20DoremonVoz%20Vol.24%20-%20Voz%20team%20-%20Bason%20Cao.azw3

 

 

Bookmark (1)
ClosePlease login

  Bộ Đôremon Bao gồm: Truyện ngắn 45 Tập Truyện dài 12 tập Truyện màu 6 tập Đôrêmon Plus 6 Tập Đôrêmon Điện Ảnh 3 tập   Truyện ngắn PDF…

Bookmark (1)
ClosePlease login

Trả lời