Tâm Lý Dân Tộc An Nam

Tâm Lý Dân Tộc An Nam Ebook

Paul Giran – nhà nghiên cứu Pháp – đưa ra nhiều góc nhìn về đặc điểm quốc gia, lịch sử, xã hội, chính trị và tâm tính người Việt xưa.

Cuốn Tâm lý dân tộc An Nam xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp vào năm 1904, là một công trình nghiên cứu khoa học phục vụ các chính khách thuộc địa. 115 năm sau, tác phẩm được dịch và phát hành trong nước.

Phần Dẫn nhập, Paul Giran cho biết: “Trong cuốn sách này, chúng tôi đề xuất một nghiên cứu về dân tộc An Nam; để khám phá những sức mạnh sâu kín của đời sống cộng đồng hoặc riêng tư; rút ra các nguyên tắc tối thượng chi phối việc thành lập các thiết chế xã hội hoặc chính trị; phân tích mọi ảnh hưởng mạnh mẽ đã định hình nên lịch sử và sự tiến hóa của nó. Với mục đích này, chúng ta sẽ lần lượt khảo sát hai nguyên nhân chính đã góp phần vào sự hình thành bản sắc quốc gia An Nam: chủng tộc và môi trường”.

Download: Epub / awz3

Bookmark (0)
ClosePlease login

Paul Giran – nhà nghiên cứu Pháp – đưa ra nhiều góc nhìn về đặc điểm quốc gia, lịch sử, xã hội, chính trị và tâm tính người Việt xưa.…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời