Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

[toc]


Giới thiệu

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin.

Sách gồm 3 phần:

– Phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin.

– Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa.

– Phần III: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về Chủ nghĩa xã hội.

Download

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời