Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam

[toc]


Giới thiệu

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều hành phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm pháp luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp – một trong ba loại quyền cơ bản được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước được thống nhất

Do vậy, trong hệ thống đào tạo cử nhân luật học cũng như đào tạo sau đại học ngành luật, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, v.v…, luật hành chính luôn là môn học cơ bản và ngày càng được chú trọng trong việc đổi mới cách thức giảng dạy cũng như đổi mới, sửa chữa bổ sung các giáo trình phù hợp với sự phát triển của đời sống chính trị, kinh tế – xã hội và công cuộc cải cách nền hành chính của Nhà nước ta.

Download

Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam

ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI


Bookmark (0)
ClosePlease login

PDF Đọc Online [toc] Giới thiệu Giáo Trình Luật Hành Chính Việt Nam ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh…

Bookmark (0)
ClosePlease login

Trả lời