206 Bài Thuốc Nhật Bản – Nhiều Tác Giả

[toc]


Giới thiệu ebook

206 Bài Thuốc Nhật Bản – Nhiều Tác Giả


BÀI 1: AN TRUNG TÁN (AN CHU SAN) 9
BÀI 2: VỊ PHONG THANG (I FU TO) 10
BÀI 3: VỊ LINH THANG (I REI TO) 10
BÀI 4: NHÂN TRẦN CAO THANG (IN CHIN KO TO) 11
BÀI 5: NHÂN TRẦN NGŨ LINH TÁN (IN CHIN GO REI SAN) 12
BÀI 6: ÔN KINH THANG (UN KEI TO) 12
BÀI 7: ÔN THANH ẨM (UN SEI IN) 13
BÀI 8: ÔN ĐẢM THANG (UN TAN TO) 13
BÀI 9: DIÊN NIÊN BÁN HẠ THANG (EN NEN HAN GE TO) 14
BÀI 10: HOÀNG KỲ KIẾN TRUNG THANG (O GI KEN CHU TO) 14
BÀI 11: HOÀNG CẦM THANG (O GON TO) 15
BÀI 12: ỨNG CHUNG TÁN (O SHO SAN) 15
BÀI 13: HOÀNG LIÊN A GIAO THANG (O REN A GYO TO) 16
BÀI 14: HOÀNG LIÊN GIẢI ĐỘC THANG (O REN GE DOKU TO) 16
BÀI 15: HOÀNG LIÊN THANG (O REN TO) 17
BÀI 16: ẤT TỰ THANG (OTSU JI TO) 17
BÀI 17: HÓA THỰC DƯỠNG TÌ THANG (KA SHOKU YO HI TO) 18
BÀI 18: HOẮC HƯƠNG CHÍNH KHÍ TÁN (KAK KO SHO KI SAN) 18
BÀI 19: CÁT CǍN HOÀNG LIÊN HOÀNG CẦM THANG (KAK KON O REN O GON TO) 19
BÀI 20: CÁT CǍN HỒNG HOA THANG (KAK KON KO KA TO) 19
BÀI 21: CÁT CǍN THANG (KAK KON TO) 20
BÀI 22: CÁT CǍN THANG GIA XUYÊN KHUNG TÂN DI (KAK KON TO KA SEN KYU SHIN I) 20
BÀI 23: GIA VỊ ÔN ĐẢM THANG (KA MI UN TAN TO) 21
BÀI 24: GIA VỊ QUY TÌ THANG (KA MI KI HI TO) 22
BÀI 25: GIA VỊ GIẢI ĐỘC THANG (KA MI GE DOKU TO) 22
BÀI 26: GIA VỊ TIÊU DAO TÁN (KA MI SHO YO SAN) 23
BÀI 27: GIA VỊ TIÊU DAO TÁN HỢP TỨ VẬT THANG (KA MI SHO YO SAN GO SHI MOTSU TO) 24
BÀI 28: GIA VỊ BÌNH VỊ TÁN (KA MI HEI I SAN) 24
BÀI 29: CAN KHƯƠNG NHÂN SÂM BÁN HẠ HOÀN (KAN KYO NIN ZIN HAN GE GAN) 24
BÀI 30: CAM THẢO TẢ TÂM THANG (KAN ZO SHA SHIN TO) 25
BÀI 31: CAM THẢO THANG (KAN ZO TO) 25
BÀI 32: CAM MẠCH ĐẠI TÁO THANG (KAM BAKU TAI SO TO) 26
BÀI 33: CÁT CÁNH THANG (KI KYO TO) 27
BÀI 34: QUI KỲ KIẾN TRUNG THANG (KI GI KEN CHU TO) 27
BÀI 35: QUY TỲ THANG (KI HI TO) 28
BÀI 36: HƯƠNG THANH PHÁ ĐỊCH HOÀN (KYO SEI HA TEKI GAN) 28
BÀI 37: KHUNG QUY GIAO NGẢI THANG (KYU KI KYO GAI TO) 29
BÀI 38: KHUNG QUY ĐIỀU HUYẾT ẨM (KYU KI CHYO KETSU IN) 29
BÀI 39: HẠNH TÔ TÁN (KYO SO SAN) 30
BÀI 40: KHỔ SÂM THANG (KU ZIN TO) 30
BÀI 41: KHU PHONG GIẢI ĐỘC TÁN THANG (KU FU GE DOKU SAN) 30
BÀI 42: KINH GIỚI LIÊN KIỀU THANG (KEI GAI REN GYO TO) 31
BÀI 43: KÊ CAN HOÀN (KEI KAN GAN) 32
BÀI 44: QUẾ CHI THANG (KEI SHI TO) 32
BÀI 45: QUẾ CHI GIA HOÀNG KỲ THANG (KEI SHI KA O GI TO) 33
BÀI 46: QUẾ CHI GIA CÁT CǍN THANG (KEI SHI KA KAK KON TO) 34
BÀI 47: QUẾ CHI GIA HẬU PHÁC HẠNH NHÂN THANG (KEI SHI KA KO BOKU KYO NIN TO) 34
BÀI 48: QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC SINH KHƯƠNG NHÂN SÂM THANG (KEI SHI KA SHAKU YAKU SHO KYO NIN ZIN TO) 35
BÀI 49: QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC ĐẠI HOÀNG THANG (KEI SHI KA SHAKU YAKU DAI O TO) 35
BÀI 50: QUẾ CHI GIA THƯỢC DƯỢC THANG (KEI SHI KA SHAKU YAKU TO) 36
BÀI 51: QUẾ CHI GIA TRUẬT PHỤ THANG (KEI SHI KA JUTSU BU TO) 36
BÀI 52: QUẾ CHI GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANG (KEI SHI KA RYU KOTSU BO REI TO) 37
BÀI 53: QUẾ CHI NHÂN SÂM THANG (KEI SHI NIN ZIN TO) 38
BÀI 54: QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN (KEI SHI BUKU RYO GAN) 39
BÀI 55: QUẾ CHI PHỤC LINH HOÀN LIỆU GIA Ý DĨ NHÂN (KEI SHI BUKU RYO GAN RYO KA YOKU I NIN) 39
BÀI 56: KHẢI TỲ THANG (KEI HI TO) 40
BÀI 57: KINH PHÒNG BẠI ĐỘC TÁN (KEI BO HAI DOKU SAN) 41
BÀI 58: QUẾ MA CÁC BÁN THANG (KEI MA KAK HAN TO) 42
BÀI 59: KÊ MINH TÁN GIA PHỤC LINH (KEI MEI SAN KA BUKU RYO) 42
BÀI 60: KIẾN TRUNG THANG (KEN CHU TO) 43
BÀI 61: GIÁP TỰ THANG (KO JI TO) 43
BÀI 62: HƯƠNG SA BÌNH VỊ TÁN (KO SHA HEI I SAN) 44
BÀI 63: HƯƠNG SA LỤC QUÂN TỬ THANG (KO SHA RIK KUN SHI TO) 44
BÀI 64: HƯƠNG SA DƯƠNG VỊ THANG (KO SHA YO I TO) 45
BÀI 65: HẬU PHÁC SINH KHƯƠNG BÁN HẠ NHÂN SÂM CAM THẢO THANG (KO BOKU SHO KYO HAN GE NIN ZIN KAN ZO TO) 46
BÀI 66: HƯƠNG TÔ TÁN (KO SO SAN) 46
BÀI 67: NGŨ HỔ THANG (GO KO TO) 47
BÀI 68: NGƯU TẤT TÁN (GO SHITSU SAN) 47
BÀI 69: NGƯU XA THẬN KHÍ HOÀN (GO SHA ZIN KI GAN) 48
BÀI 70: NGÔ THÙ DU THANG (GO SHU YU TO) 48
BÀI 71: NGŨ TÍCH TÁN (GO SHAKU SAN) 49
BÀI 72: NGŨ VẬT GIẢI ĐỘC TÁN (GO MOTSU GE DOKU SAN) 50
BÀI 73: NGŨ LÂM TÁN (GO RIN SAN) 50
BÀI 74: NGŨ LINH TÁN (GO REI SAN) 50
BÀI 75: SÀI HÃM THANG (SAI KAN TO) 51
BÀI 76: SÀI HỒ GIA LONG CỐT MẪU LỆ THANG (SAI KO KA RYU KOTSU BO REI TO) 52
BÀI 77: SÀI HỒ QUẾ CHI CAN KHƯƠNG THANG (SAI KO KEI SHI KAN KYO TO) 53
BÀI 78: SÀI HỒ QUẾ CHI THANG (SAI KO KEI SHI TO) 53
BÀI 79: SÀI HỒ THANH CAN THANG (SAI KO SEI KAN TO) 54
BÀI 80: SÀI THƯỢC LỤC QUÂN TỬ THANG (SAI SHAKU RIK KUN SHI TO) 54
BÀI 81: SÀI PHÁC THANG (SAI BOKU TO) 55
BÀI 82: SÀI LINH THANG (SAI REI TO) 55
BÀI 83: TẢ ĐỘT CAO (SHA TOTSU KO) 56
BÀI 84: TAM HOÀNG TẢ TÂM THANG (SAN O SHA SHIN TO) 56
BÀI 85: TOAN TÁO NHÂN THANG (SAN SO NIN TO) 57
BÀI 86: TAM VẬT HOÀNG CẦM THANG (SAN MOTSU O GON TO) 58
BÀI 87: TƯ ÂM GIÁNG HỎA THANG (JI IN KO KA TO) 58
BÀI 88: TƯ ÂM CHÍ BẢO THANG (JI IN SHI HO TO) 59
BÀI 89: TỬ VÂN CAO (SHI UN KO) 59
BÀI 90: TỨ NGHỊCH TÁN (SHI GYAKU SAN) 61
BÀI 91: TỨ QUÂN TỬ THANG (SHI KUN SHI TO) 62
BÀI 92: TƯ HUYẾT NHUẬN TRÀNG THANG (JI KETSU JUN CHYO TO) 62
BÀI 93: THẤT VẬT GIÁNG HẠ THANG (SHICHI MOTSU KO KA TO) 63
BÀI 94: THỊ ĐẾ THANG (SHI TEI TO) 63
BÀI 95: TỨ VẬT THANG (SHI MOTSU TO) 64
BÀI 96: TỨ LINH THANG (SHI REI TO) 64
BÀI 97: CHÍCH CAM THẢO THANG (SHA KAN ZO TO) 65
BÀI 98: TAM VỊ GIÁ CÔ THÁI THANG (SHA KO SAI TO) 66
BÀI 99: THƯỢC DƯỢC CAM THẢO THANG (SHAKU YAKU KAN ZO TO) 66
BÀI 100: XÀ SÀNG TỬ THANG (JIA SHO SHI TO) 67
BÀI 101: THẬP TOÀN ĐẠI BỔ THANG (JU ZEN TAI HO TO) 67
BÀI 102: THẬP VỊ BẠI ĐỘC THANG (JU MI HAI DOKU TO) 68
BÀI 103: NHUẬN TRÀNG THANG (JUN CHYO TO) 69
BÀI 104: CHƯNG NHÃN NHẤT PHƯƠNG (JO GAN IP PO) 69
BÀI 105: SINH KHƯƠNG TẢ TÂM THANG (SHO KYO SHA SHIN TO) 70
BÀI 106: TIỂU KIẾN TRUNG THANG (SHO KEN CHU TO) 70
BÀI 107: TIỂU SÀI HỒ THANG (SHO SAI KO TO) 71
BÀI 108: TIỂU SÀI HỒ THANG GIA CÁT CÁNH THẠCH CAO (SHO SAI KO TO KA KI KYO SEK KO) 72
BÀI 109: TIỂU THỪA KHÍ THANG (SHO JO KI TO) 72
BÀI 110: TIỂU THANH LONG THANG (SHO SEI RYU TO) 73
BÀI 111: TIỂU THANH LONG THANG GIA THẠCH CAO (SHO SEI RYU TO KA SEK KO) 74
BÀI 112: TIỂU THANH LONG THANG HỢP MA HẠNH CAM THẠCH THANG (SHO SEI RYU TO GO MA KYO KAN SEKI TO) 74
BÀI 113: TIỂU BÁN HẠ GIA PHỤC LINH THANG (SHO HAN GE KA BUKU RYO TO) 74
BÀI 114: THǍNG MA CÁT CǍN THANG (SHO MA KAK KON TO) 75
BÀI 115: TIÊU MAI THANG (SHO BAI TO) 76
BÀI 116: TIÊU PHONG TÁN (SHO FU SAN) 76
BÀI 117: TIÊU DAO TÁN (SHO YO SAN) 77
BÀI 118: TÂN DI THANH PHẾ THANG (SHIN I SEI HAI TO) 78
BÀI 119: TẦN GIAO KHƯƠNG HOẠT THANG (JIN GYO KYO KATSU TO) 78
BÀI 120: TẦN CỬU PHÒNG PHONG THANG (JIN GYO BO FU TO) 78
BÀI 121: SÂM TÔ ẨM (JIN SO IN) 79
BÀI 122: THẦN BÍ THANG (SHIM PI TO) 79
BÀI 123: SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN (JIN REI BYAKU JUTSU SAN) 80
BÀI 124: THANH CƠ AN HỒI THANG (SEI KI AN KAI TO) 81
BÀI 125: THANH THẤP HÓA ĐÀM THANG (SEI SHITSU KE TAN TO) 81
BÀI 126: THANH THỬ ÍCH KHÍ THANG (SEI SHO EK KI TO) 82
BÀI 127: THANH THƯƠNG QUYÊN THỐNG THANG (SEI JO KEN TSU TO) 82
BÀI 128: THANH THƯỢNG PHÒNG PHONG THANG (SEI JO BO FU TO) 83
BÀI 129: THANH TÂM LIÊN TỬ ẨM (SEI SHIN REN SHI IN) 83
BÀI 130: THANH PHẾ THANG (SEI HAI TO) 83
BÀI 131: CHIẾT TRUNG ẨM (SES SHO IN) 84
BÀI 132: XUYÊN KHUNG TRÀ ĐIỀU TÁN (SEN KYU CHA CHYO SAN) 84
BÀI 133: THIÊN KIM KÊ MINH TÁN (SEN KIN KEI MEI SAN) 85
BÀI 134: TIỀN THỊ BẠCH TRUẬT TÁN (ZEN SHI BYAKU JUTSU SAN) 85
BÀI 135: SƠ KINH HOẠT HUYẾT THANG (SO KEI KAK KET TO) 86
BÀI 136: TÔ TỬ GIÁNG KHÍ THANG (SO SHI KO KI TO) 86
BÀI 137: ĐẠI HOÀNG CAM THẢO THANG (DAI O KAN ZO TO) 87
BÀI 138: ĐẠI HOÀNG MẪU ĐƠN BÌ THANG (DAI O BO TAN PI TO) 88
BÀI 139: ĐẠI KIẾN TRUNG THANG (DAI KEN CHU TO) 88
BÀI 140: ĐẠI SÀI HỒ THANG (DAI SAI KO TO) 89
BÀI 141: ĐẠI BÁN HẠ THANG (TAI HAN GE TO) 90
BÀI 142: TRÚC NHỰ ÔN ĐẢM THANG (CHIKU JO UN TAN TO) 90
BÀI 143: TRỊ ĐẢ PHỌC NHẤT PHƯƠNG (JI DA BOKU IP PO) 91
BÀI 144: TRỊ ĐẦU SANG NHẤT PHƯƠNG (JI ZU SO IP PO) 92
BÀI 145: TRUNG HOÀNG CAO (CHU O KO) 92
BÀI 146: ĐIỀU VỊ THỪA KHÍ THANG (CHYO I JO KI TO) 93
BÀI 147: ĐINH HƯƠNG THỊ ĐẾ THANG (CHYO KO SHI TEI TO) 94
BÀI 148: ĐIẾU ĐẰNG TÁN (CHYO TO SAN) 94
BÀI 149: TRƯ LINH THANG (CHYO REI TO) 95
BÀI 150: TRƯ LINH THANG HỢP TỨ VẬT THANG (CHYO REI TO GO SHI MOTSU TO) 95
BÀI 151: THÔNG ĐẠO TÁN (TSU DO SAN) 96
BÀI 152: ĐÀO HẠCH THỪA KHÍ THANG (TO KAKU JO KI TO) 96
BÀI 153: ĐƯƠNG QUY ẨM TỬ (TO KI IN SHI) 97
BÀI 154: ĐƯƠNG QUY KIẾN TRUNG THANG (TO KI KEN CHU TO) 98
BÀI 155: ĐƯƠNG QUY TÁN (TO KI SAN) 99
BÀI 156: ĐƯƠNG QUY TỨ NGHỊCH THANG (TO KI SHI GYAKU TO) 99
BÀI 157: ĐƯƠNG QUY TỨ NGHỊCH GIA NGÔ THÙ DU SINH KHƯƠNG THANG (TO KI SHI GYAKU KA GO SHU YU SHO KYO TO) 100
BÀI 158: ĐƯƠNG QUY THƯỢC DƯỢC TÁN (TO KI SHAKU YAKU SAN) 101
BÀI 159: ĐƯƠNG QUY THANG (TO KI TO) 102
BÀI 160: ĐƯƠNG QUY BỐI MẪU KHỔ SÂM HOÀN LIỆU (TO KI BAI MO KU JIN GAN RYO) 102
BÀI 161: ĐỘC HOẠT CÁT CǍN THANG (DOK KATSU KAK KON TO) 102
BÀI 162: ĐỘC HOẠT THANG (DOK KATSU TO) 103
BÀI 163: NHỊ TRUẬT THANG (NI JUTSU TO) 103
BÀI 164: NHỊ TRẦN THANG (NI CHIN TO) 104
BÀI 165: NỮ THẦN THANG (NYO SHIN TO) 105
BÀI 166: NHÂN SÂM DƯỠNG VINH THANG (NIN JIN YO EI TO) 105
BÀI 167: NHÂN SÂM THANG (NIN JIN TO) 106
BÀI 168: BÀI NÙNG TÁN (HAI NO SAN) 107
BÀI 169: BÀI NÙNG THANG (HAI NO TO) 107
BÀI 170: MẠCH MÔN ĐÔNG THANG (BAKU MON DO TO) 108
BÀI 171: BÁT VỊ ĐỊA HOÀNG HOÀN (HACHI MI JI O GAN) 108
Bài 172: BáT Vị TIÊU DAO TáN (HACHI MI SHO YO SAN) 110
BÀI 173: BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG (HAN GE KO BOKU TO) 111
BÀI 174: BÁN HẠ TẢ TÂM THANG (HAN GE SHA SHIN TO) 111
BÀI 175: BÁN HẠ BẠCH TRUẬT THIÊN MA THANG (HAN GE BYAKU JUTSU TEN MA TO) 112
BÀI 176: BẠCH HỔ THANG (BYAK KO TO) 113
BÀI 177: BẠCH HỔ GIA QUẾ CHI THANG (BYAK KO KA KEI SHI TO) 114
BÀI 178: BẠCH HỔ GIA NHÂN SÂM THANG (BYAK KO KA NIN GIN TO) 114
BÀI 179: BẤT HOÁN KIM CHÍNH KHÍ TÁN (FU KAN KIN SHO KI SAN) 114
BÀI 180: PHỤC LINH ẨM (BUKU RYO IN) 115
BÀI 181: PHỤC LINH ẨM HỢP BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG (BUKU RYO IN GO HAN GE KO BOKU TO) 116
BÀI 182: PHỤC LINH TRẠCH TẢ THANG (BUKU RYO TAKU SHA TO) 117
BÀI 183: PHỤC LONG CAN THANG (BUKU RYU KAN TO) 117
BÀI 184: PHÂN TIÊU THANG (BUN SHO TO) 118
BÀI 185: BÌNH VỊ TÁN (HEI I SAN) 119
BÀI 186: PHÒNG KỶ HOÀNG KỲ THANG (BO I O GI TO) 120
BÀI 187: PHÒNG KỶ PHỤC LINH THANG (BO I BUKU RYO TO) 121
BÀI 188: PHÒNG PHONG THÔNG THÁNH TÁN (BO FU TSU SHO SAN) 121
BÀI 189: BỔ KHÍ KIẾN TRUNG THANG (HO KI KEN CHU TO) 122
BÀI 190: BỔ TRUNG ÍCH KHÍ THANG (HO CHU EK KI TO) 123
BÀI 191: BỔ PHẾ THANG (HO HAI TO) 123
BÀI 192: MA HOÀNG THANG (MA O TO) 124
BÀI 193: MA HẠNH CAM THẠCH THANG (MA KYO KAN SEKI TO) 125
BÀI 194: MA HẠNH Ý CAM THANG (MA KYO YOKU KAN TO) 125
BÀI 195: MA TỬ NHÂN HOÀN (MA SHI NIN GAN) 125
BÀI 196: DƯƠNG BÁCH TÁN (YO HAKU SAN) 126
BÀI 197:  Ý DĨ NHÂN THANG (YOKU I NIN TO) 127
BÀI 198: ỨC CAN TÁN (YOKU KAN SAN) 127
BÀI 199: ỨC CAN TÁN GIA TRẦN BÌ BÁN HẠ (YOKU KAN SAN KA CHIN PI HAN GE) 128
BÀI 200: LẬP CÔNG TÁN (RIK KO SAN) 128
BÀI 201: LỤC QUÂN TỬ THANG (RIK KUN SHI TO) 129
BÀI 202: LONG ĐẢM TẢ CAN THANG (RYU TAN SHA KAN TO) 129
BÀI 203: LINH KHƯƠNG TRUẬT CAM THANG (RYO KYO JUTSU KAN TO) 130
BÀI 204: LINH QUẾ CAM TÁO THANG (RYO KEI KAN SO TO) 131
BÀI 205: LINH QUẾ TRUẬT CAM THANG (RYO KEI JUTSU KAN TO) 131
BÀI 206: LỤC VỊ HOÀN (ROKU MI GAN) 132

Mời các bạn đón đọc 206 Bài Thuốc Nhật Bản của tác giả Nhiều Tác Giả.

Download ebook

206 Bài Thuốc Nhật Bản – Nhiều Tác Giả


FULL:


AZW3


EPUB


MOBI


PDF

Download App tải ebook,sách nói, khóa học tốt nhất: https://h.nhuttruong.com/app
Website: https://www.trươngđịnh.vn
Page:https://www.facebook.com/truongdinhvn/
Mail:www.truongdinh.vn@gmail.com

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

[toc] Giới thiệu ebook 206 Bài Thuốc Nhật Bản – Nhiều Tác Giả Tweet! BÀI 1: AN TRUNG TÁN (AN CHU SAN) 9 BÀI 2: VỊ PHONG THANG (I FU…

Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Trả lời

"Thành Thạo Canva trong 21 Ngày" ngoài sở hữu cuốn sách, bạn sẽ được tặng kèm khóa học trị giá 1.500.000đ + miễn phí vận chuyển toàn quốc.Xem Khuyến Mãi
+
Đăng Ký Xem Ngay Các Truyện Hay Nhất

http://h.nhuttruong.com/tbooksdangky